Sådan får I MitID Erhverv som forening eller frivillig forening

1: Gør jeres forening klar til tilslutning

Hvis I kan nøjes med, at én person kan tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger og læse digital post på foreningens vegne, behøver I ikke tilslutte foreningen til MitID Erhverv.

Hvis I registrerer repræsentanten for foreningen i CVR-registret, kan repræsentanten efterfølgende logge ind på foreningens vegne med sit private MitID. Mange foreninger vil kunne klare sig med MitID privat til erhverv - men valget er jeres.

Læs mere her, hvis du er i tvivl, om I har behov for MitID Erhverv
Hvis flere medlemmer fra jeres forening skal tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger fx læse foreningens digitale post eller indberette barsel og sygdom, har I behov for at tilslutte jer MitID Erhverv.

Det er en repræsentant for jeres forening (fx formand, et andet bestyrelsesmedlem eller en kassér), som skal tilslutte foreningen til MitID Erhverv. Hvis I registrerer repræsentanten i CVR på virk.dk, vil tilslutningen kunne foregå automatisk.

Registrér en foreningsrepræsentant i CVR på virk.dk 

Læs guide til registrering af foreningsrepræsentant 

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 24 timer fra du registrerer en foreningsrepræsentant, til repræsentanten kan logge ind med sit private MitID på vegne af foreningen.
Hvis I ikke har registreret en foreningsrepræsentant i CVR, kan tilslutning til MitID Erhverv ikke foregå automatisk. Det betyder, at I tilslutningsforløbet skal uploade dokumentation for foreningsrepræsentantens tilknytning til foreningen.

Det er dokumentation fx i form referat af generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Derfor kan I med fordel sørge for at have disse dokumenter klar i en indscannet udgave, så de let kan uploades. Sørg for at personens fulde navn fremgår af dokumentationen.

I kan se hvilken dokumentation, som er påkrævet (organisationskode 110 eller 115), hvis I ikke har en registreret foreningsrepræsentant for jeres forening i CVR.

Se dokumentationskrav

Når I skal tilslutte jeres forening til MitID Erhverv, kan I gøre det på to måder:

  • Foreningsrepræsentanten tilslutter foreningen via det digitale tilslutningsflow. 

  • En anmelder fx en administrator i jeres forening logger ind i det digitale tilslutningsflow og forbereder tilslutningen. Herefter skal foreningsrepræsentanten logge ind og acceptere anmelderens valg. 

En foreningsrepræsentant er en person, der kan indgå aftaler på vegne af foreningen. 

2: Tilslut jeres forening til MitID Erhverv

Første skridt i tilslutningen til MitID Erhverv er, at foreningsrepræsentanten eller anmelderen skal logge ind med sit private MitID.

Foreningsrepræsentanten/anmelderen bliver bedt om at logge ind med sit private MitID for at bevise sin identitet overfor MitID Erhverv.

Når man bruger MitID Erhverv, kan man handle på vegne af en organisation. Derfor er det vigtigt, at alle brugere og administratorer kan identificeres sikkert og éntydigt gennem et login

Login-oplysningerne bliver kun brugt til at identificere personen. Oplysningerne bliver ikke delt med organisationen eller gemt.

Foreningsrepræsentanten skal acceptere vilkår for MitID Erhverv.

Vilkårene regulerer oprettelse og den løbende anvendelse af MitID Erhverv. Vilkårene vil løbende blive opdateret. Ved opdateringer bliver alle organisationsadministratorer underrettet om de nye vilkår. De nye vilkår vil være gældende 3 måneder efter vilkårsopdateringen er sendt til alle brugerorganisationer i MitID Erhverv.

Tilføjelse af nye services eller funktionalitet i MitID Erhverv, og særlige vilkår knyttet hertil, der ikke påvirker de eksisterende funktionalitet og driftsmæssige forhold hos Brugerorganisationen, kan ske uden varsel.

Læs vilkår for MitID Erhverv

Når I har accepteret vilkårene, skal I udpege en organisationsadministrator. 

Organisationsadministratoren skal stå for at sætte jeres organisation op i MitID Erhverv (se punkt 3).

Foreningsrepræsentanten kan vælge selv at have rollen eller at udpege en anden som organisationsadministrator. Eller begge dele. 

Læs mere om rollen som organisationsadministrator

Til sidst skal tilslutningen bekræftes og godkendes.

Som afslutning på tilslutningen til MitID Erhverv modtages en kvittering pr. e-mail. Den valgte organisationsadministrator modtager også en e-mail med link til opsætning af foreningen i MitID Erhverv.

3: Opsæt foreningen

Når jeres forening har gennemført tilslutningen til MitID Erhverv, modtager organisationsadministratoren en e-mail med et link til opsætningsflowet.

Første skridt er, at organisationsadministratoren skal logge ind med sit private MitID.

Organisationsadministratoren bliver bedt om at logge ind med sit private MitID for at bevise sin identitet overfor MitID Erhverv.

Når man bruger MitID Erhverv, kan man handle på vegne af en organisation. Derfor er det vigtigt, at alle brugere og administratorer kan identificeres sikkert og éntydigt gennem et login

Login-oplysningerne bliver kun brugt til at identificere personen. Oplysningerne bliver ikke delt med organisationen eller gemt.
Organisationsadministratoren skal efterfølgende vælge, hvordan brugerne i foreningen fremover skal logge ind. 

Organisationsadministratoren skal tage stilling til:
  1. Skal jeres brugere generelt kunne benytte deres private MitID, når de agerer digitalt på vegne af jeres forening? Så behøver brugeren kun dét ene MitID. Foreningens data og brugerens data er helt adskilt, når en bruger anvender sit private MitID på vegne af foreningen
  1. Hvilke særskilte MitID stiller organisationen til rådighed for brugerne, hvis en bruger ønsker at have ét MitID til privat brug og et andet til erhvervsbrug? MitID app er forudvalgt, når I sætter jeres organisation op i MitID Erhverv. Hvis I ønsker, at stille andre MitID identifikationsmidler til rådighed for jeres brugere fx kodeviser, kodeoplæser eller chip, kan I vælge dem i MitID Erhverv efter opsætningen er færdiggjort.

Læs mere om, hvordan I logger ind med MitID Erhverv
Organisationsadministratoren skal efterfølgende vælge, hvordan personen selv ønsker at logge ind fremadrettet. 

  1. Med privat MitID fx den MitID app som anvendes til privat brug. Så behøver brugeren kun dét ene MitID. Foreningens data og brugerens data er helt adskilt, når en bruger anvender sit private MitID på vegne af foreningen
  2. Med særskilt MitID. Så har brugeren ét MitID til privat brug og et andet MitID til erhvervsbrug

I opsætningsflowet kan organisationsadministratoren vælge en MitID app som særskilt MitID. Ønsker man at anvende fx en kodeviser, kodeoplæser eller chip kan det efter opsætningen af MitID Erhverv, vælges under indstillinger i MitID Erhverv.
Til sidst skal organisationsadministratoren godkende opsætningen. Nu har foreningen fået MitID Erhverv.

Organisationsadministratoren kan nu logge ind i MitID Erhverv.

4: Aktivér brugere

Har I inden den 1. november 2023 importeret brugere fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv, kan I stadigvæk aktivere jeres brugere. Først efter brugerne er aktiveret, kan de logge ind på vegne af foreningen.

Under 'Importerede brugere' i MitID Erhverv, kan brugeradministratoren se alle importerede brugere, og kan: 

  1. Aktivere brugeren enkeltvis ved at klikke på brugeren og vælge, hvordan brugeren skal logge ind fx med privat MitID eller et særskilt MitID
  2. Aktivere alle eller flere brugere samtidigt ved at vælge brugerne, og hvordan de skal logge ind fx med privat MitID eller et særskilt MitID 
  3. Slette brugere, som ikke skal aktiveres i MitID Erhverv

Brugere, der ikke bliver aktiveret, bliver liggende under siden 'Importerede brugere', indtil de bliver aktiveret eller slettet.

Efter aktivering modtager den enkelte bruger en aktiveringsmail.

Læs mere om aktivering af mange brugere på én gang
Efter brugeradministratoren har aktiveret brugerne, skal den enkelte bruger aktivere sig.

Brugeren har fået en mail med et aktiveringslink, og skal logge ind med sit private MitID første gang. 

Hvis brugeradministratoren har valgt, at brugeren fremover skal logge ind med privat MitID, skal brugeren nu godkende eller afvise dette. Hvis brugeradministratoren har valgt, at brugeren fremover skal logge ind med et særskilt MitID identifikationsmiddel fx en MitID app, skal brugeren også aktivere dette. 

Når brugeren har aktiveret sig, kan brugeren agere digitalt med det valgte MitID identifikationsmiddel fx MitID app på vegne af foreningen fx læse foreningens digitale post.
""

Nu er I klar til at tilslutte jer MitID Erhverv

Når I har forberedt jeres forening på tilslutningen til MitID Erhverv, kan en foreningsrepræsentant eller anmelder starte tilslutningsforløbet.